ndg - Revision 8912: /MashMyData/trunk/MyProxyInterface