Ignore:
Timestamp:
05/08/09 15:22:32 (11 years ago)
Author:
pjkersha
Message:

NDG Security New Release

rc2 fixes bug in ndg.security.common.AttCert? due to change in M2Crypto 0.20 M2Crypto.X509.X509.get_serial_number() now returns a long type intead of int.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • TI12-security/trunk/python/ndg.security.test/ndg/security/test/unit/attCert/ac.xml

  r5362 r5564  
  99        <userId>/O=NDG/OU=BADC/CN=pjkershaw</userId> 
  1010        <validity> 
  11             <notBefore>2009 06 05 12 36 58</notBefore>  
  12             <notAfter>2009 06 05 20 36 58</notAfter>  
   11            <notBefore>2009 08 05 14 20 00</notBefore>  
   12            <notAfter>2009 08 05 22 20 00</notAfter>  
  1313        </validity> 
  1414        <attributes> 
   
  2727        <provenance>original</provenance>  
  2828    </acInfo> 
  29 <ds:Signature><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds"></ec:InclusiveNamespaces></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xmlns"></ec:InclusiveNamespaces></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>zBQyG8WewEY2RBAsBnbQ5EvTXxo=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>jfUUeFSgTkPCV/M2Grh1TQfVN0a9mEeAS6sGu1BdOUlzC0BxX+3p/0WGrczQNl8ANV/0D1iivo+H 
  30 IiPNlS0gFXBB/MLY0dL2+Kis4IzTux6WLavj5XxeIMbhfRS6ikXRJOWlpVYIDCV0PNMy9wrjA6Ll 
  31 +ZWGT/Dx/FYokl9FuMEISVLoXNDF37TPoGoJ0PCuowTbBUsqMuUgIYJHo8g9hkTYOJazyx3QVFWw 
  32 H6nUWd1R/XoLROb0rNRKmlEKEjptXWYVi0ZzbbnZ/ZlAo7+6JwwmAMuh21dRAhb1ogiJZyG5WTNt 
  33 J0kf6FsXOFvNZEs+U+Jo3NPvJoPEM+VIffclIA==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIICazCCAdSgAwIBAgICAQEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwLzEMMAoGA1UEChMDTkRH 
   29<ds:Signature><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds"></ec:InclusiveNamespaces></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xmlns"></ec:InclusiveNamespaces></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>b8UAMEjlV2O5zDyqPQ7rwoY069Y=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>nCUJjwGRUjSFrpoBn4UAUa86lg2187LoYmGt7gFNjJQtjN9sCslxymMZDxTPRYQXxVHpUSFI/QBp 
   30GmN4fiurc7feOBxW8sfoa3/4sIAPB9DY49PTuC9O5f11v62LPxuwFzjkUsyXn0NRaDIZfDN2alzS 
   31NSs19BhGTvGg2v5RqtfRFC3xEyluOxo/ViEbG9VMOvagySCMiFQCzBw0dFFBV22LFEYrfIShCsFS 
   32jPiaY2w4cHNcU0mPolrz/Z+bE9KHOkJe3iqj24gdDNmeBIhowB99/kMvYuO6nkVlaJKjbivCZv0l 
   33bNcTAmorB3naol8DhGbM2UASLLrZecMImaTOrg==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIICazCCAdSgAwIBAgICAQEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwLzEMMAoGA1UEChMDTkRH 
  3434MQ0wCwYDVQQLEwRCQURDMRAwDgYDVQQDEwdUZXN0IENBMB4XDTA4MTIxNjE1MTE0 
  3535OFoXDTEzMTIxNTE1MTE0OFowLDEMMAoGA1UEChMDTkRHMQ0wCwYDVQQLEwRCQURD 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.