source: TI12-security/trunk/python/ndg.security.test/ndg/security/test/unit/attCert/ac.xml @ 5362

Subversion URL: http://proj.badc.rl.ac.uk/svn/ndg/TI12-security/trunk/python/ndg.security.test/ndg/security/test/unit/attCert/ac.xml@5362
Revision 5362, 3.0 KB checked in by pjkersha, 11 years ago (diff)

Preparing new release for neptune which includes caching of credentials in security filter for improved performance on repeated access requests.

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<attributeCertificate xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" targetNamespace="urn:ndg:security:attributeCertificate">
3    <acInfo>
4        <version>1.0</version>
5        <holder>/O=NDG/OU=BADC/CN=server.cert.ac.uk</holder>
6        <issuer>/O=NDG/OU=BADC/CN=Attribute Authority</issuer>
7        <issuerName>BADC</issuerName>
8        <issuerSerialNumber>1234</issuerSerialNumber> 
9        <userId>/O=NDG/OU=BADC/CN=pjkershaw</userId>
10        <validity>
11            <notBefore>2009 06 05 12 36 58</notBefore> 
12            <notAfter>2009 06 05 20 36 58</notAfter> 
13        </validity>
14        <attributes>
15            <roleSet>
16                <role>
17                    <name>government</name>
18                </role>
19                <role>
20                    <name>acsoe</name>
21                </role>
22                <role>
23                    <name>atsr</name>
24                </role>
25            </roleSet>
26        </attributes>
27        <provenance>original</provenance> 
28    </acInfo>
29<ds:Signature><ds:SignedInfo><ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds"></ec:InclusiveNamespaces></ds:CanonicalizationMethod><ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"></ds:SignatureMethod><ds:Reference URI=""><ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"></ds:Transform><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces PrefixList="xmlns"></ec:InclusiveNamespaces></ds:Transform></ds:Transforms><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"></ds:DigestMethod><ds:DigestValue>zBQyG8WewEY2RBAsBnbQ5EvTXxo=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue>jfUUeFSgTkPCV/M2Grh1TQfVN0a9mEeAS6sGu1BdOUlzC0BxX+3p/0WGrczQNl8ANV/0D1iivo+H
30IiPNlS0gFXBB/MLY0dL2+Kis4IzTux6WLavj5XxeIMbhfRS6ikXRJOWlpVYIDCV0PNMy9wrjA6Ll
31+ZWGT/Dx/FYokl9FuMEISVLoXNDF37TPoGoJ0PCuowTbBUsqMuUgIYJHo8g9hkTYOJazyx3QVFWw
32H6nUWd1R/XoLROb0rNRKmlEKEjptXWYVi0ZzbbnZ/ZlAo7+6JwwmAMuh21dRAhb1ogiJZyG5WTNt
33J0kf6FsXOFvNZEs+U+Jo3NPvJoPEM+VIffclIA==</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo><ds:X509Data><ds:X509Certificate>MIICazCCAdSgAwIBAgICAQEwDQYJKoZIhvcNAQEEBQAwLzEMMAoGA1UEChMDTkRH
34MQ0wCwYDVQQLEwRCQURDMRAwDgYDVQQDEwdUZXN0IENBMB4XDTA4MTIxNjE1MTE0
35OFoXDTEzMTIxNTE1MTE0OFowLDEMMAoGA1UEChMDTkRHMQ0wCwYDVQQLEwRCQURD
36MQ0wCwYDVQQDEwR0ZXN0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
37rpbuNUHWVRwhjHzhTOdym+fcZdmD7HbaeoFdef2V//Wj41xMieMZy9XQft2dFBDY
38ZIHLElojVhZTHoowMkwXxsmLt7hZF8fL7j3ssU/lflM9E0Uk2dZxaAt97zXEruEH
39JoNqHTEQlH0qMALfuUrAaZEIXHDdTQDNRJl4oXvjJWaqS8Y5Je8QREThIE5hRd9F
40oUlgfMNNnwzLyIH7s0KBci2yryeubAG/Qig5LkulbpnhxYLCcLvs3THQ3kO5qYYb
41B0g11YOBgshZ0SpNwEEyhDzHUt3Ii2XmAh25/II08BR61fhMZvSJ/tVGJY4HfWG7
42B4PZzYwo5vn/tYH1mk7w5QIDAQABoxUwEzARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBPAwDQYJ
43KoZIhvcNAQEEBQADgYEAPC1EgoD9A+9O60P5Us3rDChvR2x2f8uX/7w+3GlNBc0A
447UD0ZUEEngUmnvkcm1YTOCwj3EINnvP6S6Alxj6s2X8tLWPUGTLVu2p93X5y7RnY
45k6isSEoYjzmw/LiayQHzrm/7hNR20TAE/axEW7rS6s7cRy5wVDUV0VNMQQuJcSg=</ds:X509Certificate></ds:X509Data></ds:KeyInfo></ds:Signature></attributeCertificate>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.